Đóng

Ban lãnh đạo công ty

BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

(VN-KOREA)

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÊ DUY KHÁNH

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

(AUSTRALIA)

BAN CỐ VẤN

CTHĐQT VÕ MINH GIÁO

30 NĂM KINH NGHIỆM

◊ Quản Lý Tòa Nhà Phức Hợp và hệ Thống

◊ Tòa Nhà Khách sạn 5 Sao, Văn Phòng, Chung Cư và TTTM…